Công Việc Chưa Được Sắp Đặt

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Unsettled projects or work.