Công Kỷ Nhi

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nata (skt). 1) Kỷ nữ giỏi: A skilful or wily dancer. 2) Tâm: The heart or mind.