Công Đức Trang Nghiêm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Meritoriously adorned.