Cơn Hoạn Nạn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

A period of misfortunes.