Cõi Tịnh Lưu Ly Của Đức Phật Dược Sư

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The Pure Lapis Lazuli.