Cõi Thường Tịch Quang

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The land of eternally tranquil light.