Cõi Phương Tiện Hữu Dư

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The land of expediency.