Cõi Nước Vô Ưu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The Land of No-Concerns.