Cõi Đồng Cư Uế Độ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The common residence impure land.