Cơ Yếu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Quan Trọng: Important—Important point. 2) Cơ Hội Quan trọng: Strategical possibility or opportunity.