Cố Ý

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Intentionally—Purposeful intention—Purposely.