Cổ Thiên

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Trống trời hay tiếng sét—The drum-deva, thunder.