Có Thân Là Có Bịnh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To possess a body is to open to disease.