Cơ Nghi

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Opportune and suitable—Natural qualification for receiving the truth.