Cơ Kiến

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Cái thấy theo căn cơ của từng chúng sanh: Vision according to natural capacity. 2) Tùy theo căn tánh mà thấy Phật: Seeing the Buddha according to natural endowment.