Chuyển Thế

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Trở lại kiếp nầy—To return to this life.