Chuyển pháp luân

Từ điển Đạo Uyển

轉法輪; S: dharmacakra-pravartana; P: dham-macakkappavattana;

Chỉ lần đầu đức Phật Thích-ca giáo hoá sau khi Giác ngộ tại Lộc uyển (gần Benares). Lần đó, Phật giảng Tứ diệu đế và Bát chính đạo cho Năm tỉ-khâu, những người cùng tu học với Phật trước khi Ngài thành đạo.