Chuyển Nữ Thành Nam

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Được chuyển hay tự chuyển từ nữ sang nam—To be transformed from, or transform, a female into a male.