Chuyển Luân Thánh Vương

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Cakravarti-raja (skt)—Wheel-king, or Wheel-Turning King. ** For more information, please see C(h)akravartin, Luân Vương and Luân Bảo.