Chuyển Hướng Từ Thiền Sang Tịnh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To shift from Zen to the Pure Land method.