Chuyển Hồi

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Trở lại: To return—To revolve. 2) Tái sanh: To be reborn.