Chuyển Đổi

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

-Chuyển đổi: Paravrit (skt)—To change—To exchange—To turn back. -Sự chuyển đổi: Paravritti (skt)—Turning back—Change—Exchange.