Chuyển Biến Vô Thường

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Sự chuyển biến và vô thường—Change and impermanence.