Chuyển Bánh Xe Pháp

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Turning The Wheel of the Dharma.