Chướng Ngại Vật

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Hindrance—Barrier—Barricade—Obstacle—Blockade.