Chuông Cảnh Tỉnh Hành Giả

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

A ringing bell which is awakening cultivators.