Chuồn Êm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To slip away—To fade away—To make a fade away.