Chúng Viên

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Samgharama (skt) 1) Chúng Liêu hay tự viện: —A monastery—A nunnery. 2) Nhà vườn có rào bao bọc: Originally only the surrounding park.