Chủng Tử Phật Pháp

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The seed of Buddha teaching—When the seed of Buddha teaching is sown in the heart , it will be ripen sooner or later.