Chủng Thục Thoát

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Theo thuyết của tông Thiên Thai—According to the T’ien-T’ai’s doctrine. 1) Chủng: Chúng sanh ban đầu còn mê muội, nhờ sự thiện xảo của Phật, mà gieo được vào họ chủng tử Phật: The seed of Buddha-truth implanted. 2) Thục: Nhờ gặp gỡ và dùng phương tiện, mà hạt giống nầy được thành thục—Its ripening. 3) Thoát: Chủng tử đã thành thục tức là giải thoát—Its liberation or harvest.