Chủng Thức

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Alayavijnana (skt)—See A Lại Da Thức.