Chúng Thánh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Chư Thánh: All saints. 2) Tất cả các bậc đã chứng được chân lý nhà Phật: All who have realized the Buddha-truth.