Chúng Tại Gia

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The laity who observe the five commandments and eight commandments.