Chứng Sơ Địa Bồ Tát (Hoan hỷ Địa)

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To attain the first Bodhisattva stage of extreme joy.