Chúng Sanh Vất Vả Trong Cuộc Sống Hằng Ngày

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Sentient beings must toil and suffer day in and day out to earn a living.