Chúng Sanh Tưởng

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Tà kiến cho rằng chúng sanh là thực hữu—The false notion that all beings have reality.