Chúng Sanh Thường Lấy Tam Đồ Ác Đạo Làm Nhà

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Sentient beings usually take the three evil paths as their homeland.