Chúng Sanh Ma Quỷ Độc Địa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The evil and cruel living creatures.