Chúng Sanh Căn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Căn gốc của chúng sanh—The root or nature of all beings.