Chứng Kiến Cảnh Sanh, Già, Bịnh, Chết

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Witnessed the misfortunes of birth, old age, disease and death.