Chúng Khổ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tất cả những khổ đau của chúng sanh—All the miseries of existence—The sufferings of all beings.