Chúng Hựu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Vị hộ pháp—Protector or benefactor of Buddhism.