Chúng Hội

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chúng Tăng—An assembly of all the monks.