Chứng Giác

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Chứng ngộ được chân lý đạo Phật—To prove and perceive, to know by experience.