Chừng Đỗi

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Có chừng có đỗi—In measure (làm việc có chừng có đỗi—To do things in measure).