Chứng Đạo Quả

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Maggaphala-sacchikaranam (p)—Realizing the Paths and Fruitions.