Chùi Nước Mắt

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To wipe away one’s tears.