Chức Phận

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Trách nhiệm—Responsibility—Duty.