Chưa Tinh Tường Về Thiền

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Not well-versed in the Zen method.