Chú Vãng Sanh Tịnh Độ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Spirit Mantra For Rebirth In The Pure Land.